Jdi na obsah Jdi na menu

Vzdělávací program ZŠ

1IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

 

1.1 Název vzdělávacího programu

 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP ZV)

„Rodinná škola pro život

 

1.2Údaje o škole

 

Základní škola a mateřská škola Libavské Údolí, okres Sokolov

 

Adresa:                                 357 53 Libavské Údolí 109

Ředitelka školy:                    Mgr. Bohuslava Panská

Telefon:                                 352 683 235

E-mail:                                   pansbo@seznam.cz

www stránky:                         www.zsamslibavskeudoli.estranky.cz

IČO:                                       709 959 74

REDIZO:                                600 072 886

 

1.3 Zřizovatel školy 

 

Název:                                   Obec Libavské Údolí

Adresa:                                  357 53 Libavské Údolí

Telefon:                                 352683225

 

1.4Platnost dokumentu

 

     Platnost dokumentu od 1. 9. 2007

      Verze č.2  platná od 1.9.2013

      Příloha č.1 platná od 1.9.2016

      Příloha č.2 platná od 1.9.2016

      Příloha č.3 platná od 1.9.2016

 

 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2.1Velikost školy

 

     Základní škola Libavské Údolí je neúplná, malotřídní škola se čtyřmi ročníky ve dvou třídách.

     Objekt školy je umístěn ve velmi klidné části obce v sousedství lesa. Dostatečně velký školní areál sdílí společně s mateřskou školou, školní družinou a školní jídelnou, které jsou také organizační součástí této příspěvkové organizace.

     Školní budova byla postavena v roce 1959. Prošla celkovou rekonstrukcí, při níž  původní okna byla nahrazena plastovými, budova byla zateplena a nově omítnuta.

 

     Součásti školy

 

  Činnost předškolního zařízení je řízena vlastním vzdělávacím programem. Učitelka MŠ se podílí na tvorbě cílů a výstupů ŠVP, kterými se řídí činnost a program školy. Provoz se řídí vlastním školním řádem. V mateřské škole působí jedna učitelka a vychovatelka ŠD. Provoz mateřské školy a školní družiny jsou ve vedlejší činnosti spojeny /tj. v ranních a odpoledních hodinách/.

  

 

 ŠD

   Školní družina je základním článkem výchovy mimo vyučování a řídí se vlastním vzdělávacím programem. Není pokračováním školního vyučování, ani ho nikterak nenahrazuje. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Vhodné střídání práce a odpočinku žáků přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti.

V rámci ŠD probíhají kroužky, které rozšiřují její činnost uspokojovat a rozvíjet kulturní potřeby a rozmanité zájmy žáků.

 

 Školní jídelna

        Školní jídelna se nachází v budově školy a je společná pro základní školu i mateřskou školu. Provoz jídelny se řídí vlastním provozním řádem. 

 

1.1Charakteristika pedagogického sboru

 

   Pedagogický sbor tvoří 2 učitelky základní školy / včetně ředitelky školy /, jedna vychovatelka školní družiny, která dobírá úvazek ředitelky školy a jedna učitelka mateřské školy.  

Pedagogičtí pracovníci se účastní dalšího vzdělávání dle aktuální nabídky a potřeby školy a řídí se plánem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

 

1.2Dlouhodobé projekty

   Projekty dotváří obsah vzdělávacího procesu. Témata volí pedagogičtí                     pracovníci dle aktuálního dění ve společnosti nebo podle náplně učiva. Jsou také zařazovány celoškolní projekty, které jsou každý rok aktualizovány.

1.3Další aktivity

 Jako další aktivity jsou zařazovány kurzy plavání, kurzy dopravní výchovy, spolupráce s Policií ČR na projektu AJAX, využíváme dotačního programu Ovoce do škol, hojně jsou využívány ekologické programy, exkurze, poznávací výlety, divadelní představení, koncerty, žáci s vyučujícími pořádají veřejná vystoupení.   

 

1.4Formy spolupráce  se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery 

   Spolupráce s rodiči je realizována společnými setkáními, která škola každoročně připravuje. Rodiče jsou pravidelně informování o prospěchu a chování svých dětí a to nejen na rodičovských schůzkách, ale i v rámci osobních konzultací. Mohou školu kdykoli navštívit po vzájemné dohodě s vyučujícím. O činnosti školy jsou také pravidelně informováni na webových stránkách školy, kde jsou umístěny i fotografie žáků z uskutečněných akcí.

Při škole pracuje „Rada školy“, která se pravidelně schází.

    K zajištění vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami úzce spolupracujeme s psychologicko-pedagogickými poradenskými zařízeními.

    Škola při zabezpečování své činnosti spolupracuje s mnoha organizacemi nejen v Kynšperku nad Ohří, ale i v Sokolově  ( DDM, MěKS, ZUŠ, divadly apod.) 

 

 

2CHARAKTERISTIKA ŠVP

2.1Zaměření školy - pojetí základního vzdělávání

 

   Název „RODINNÁ ŠKOLA PRO ŽIVOT“ je vybrán záměrně. Usilujeme o to, aby  žáci s různorodými vzdělávacími potřebami získávali své vědomosti a dovednosti v rodinné atmosféře a rodinném prostředí, kde se cítí bezpečně a spokojeně. Snahou je žákům poskytnou zajímavý a otevřený pohled na svět a využít k tomu dostupné metody a formy. Chceme, aby se škola stala místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se. A to nikoli encyklopedickým vědomostem, ale pro život důležitým kompetencím učit se, řešit problémy a sociálním dovednostem. 

    Svým pojetím by měla usnadnit přechod žáků z předškolního vzdělávání a rodinné péče do povinného, pravidelného a systematického vzdělávání, které

 

 

je založeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možnostech a zájmech každého žáka.

 

Koncepční cíle:

 • Využívat vhodné a efektivní metody a formy práce, které podněcují u žáků tvořivé myšlení a logické uvažování.

 • Vytvářet klidnou atmosféru školy a bezpečné prostředí.

 • Podporovat nadání žáků, vytvářet vhodné podmínky pro jejich individuální rozvoj.

 • Respektovat žákovu osobnost.

 • Umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je k celoživotnímu vzdělávání.

 • Podporovat vnitřní motivaci v učení.

 • Podněcovat aktivitu dětí, podporovat zájem a zvídavost.

 • Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně odpovědný.

 • Učit vzájemné toleranci .

 • Vést žáky k ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám.

 • Rozvíjet komunikaci s rodiči a ostatní veřejností.

 • Mít funkční preventivní program.

 • Podporovat kvalitní vztahy mezi zaměstnanci.

  8. Příloha č.2 – platná od 1.9.2016

   

  8.4. Učební plán - platný od 1. 9. 2016

  8.4.1  Tabulka učebního plánu pro I. stupeň

   

  Učební plán pro 1. stupeň

  Vzdělávací

  oblast

  Vyučovací

  předmět

  Ročník

  Min.

  časová

  dotace

  z toho DCD

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  Jazyk a jazykové komunikace

  Český jazyk

  6+2

   

  6+3

  7 + 1

  7 + 1

  7+1

  33

  +8

  Anglický jazyk

  +1

  +1

  3

  3

  3

   

  9

  +2

  Matematika a její aplikace

   

  Matematika

  4

  4 +1

  4+1

  4+1

  4+1

  20

  +4

  Informační a komunikační technologie

  Informatika

  -

  -

  -

  -

  1

  1

   

  Člověk a jeho svět

  Prvouka

  2

  2

  2+1

  -

  -

   

   

  12

  +1

  Přírodověda

  -

  -

  -

  1

  1

   

  Vlastivěda

   

  -

  -

  -

  2

  2

  Umění a kultura

  Výtvarná výchova *

  1

  1

  1+1

  2

  2

   

  12

  +1

  Hudební výchova

  1

  1

  1

  1

  1

  Člověk a svět práce 

  Pracovní*

  činnosti

  1

  1

  1

  1

  1

  5

   

   

  Člověk a zdraví

  Tělesná výchova

  2

  2

  2

  2

  2

  10

   

  Průřezová témata

  P

  P

  P

  P

  P

   

   

  Disponibilní časová dotace

  3

  5

  4

  2

  2

   

  +16

  Celkový týdenní počet hodin – maximum týdně

  20

  22

  25

  25

  26

  118

  * Jednohodinové týdenní dotace např. Vv a Pč lze ve vhodných případech organizovat „střídavě“

   jako bloky 1/14 dnů.

   Disponibilní hodiny jsou označeny  ( +1), posíleny jsou především hlavní předměty.

  Pravidla pro zařazování žáků: zpravidla jsou spojené ročníky 1.+2.ročník

                                                                                                    3.+4.ročník 

   Poznámky k učebnímu plánu

      Byla dodržena časová dotace stanovená RVP pro I. stupeň základního vzdělávání

  (118 hodin), nebyla překročena maximální týdenní hodinová dotace stanovená pro jednotlivé

  ročníky ( 1. a 2.ročník 22 hodin, 3. až 5. ročník 26 hodin) a současně  bylo   dodrženo stanovené

   rozmezí týdenní časové dotace povinných předmětů pro jednotlivé ročníky.

     

       Český jazyk – má v 1. ročníku základního vzdělávání komplexní charakter.

  Ve 2. - 5. ročníku základního vzdělávání má složky specifického charakteru:

 • čtení a literární výchova

 • jazykové vyučování

 • slohový výcvik

 • psaní je součástí Komunikační a slohové výchovy a realizuje se v menších časových celcích, než je celá vyučovací hodina

   

   Předmět je posílen celkem o 8 disponibilních hodin:  2 hodiny v 1. ročníku.

                                                                                       3 hodiny ve 2. ročníku

                                                                                       po 1 hodině ve 3. - 5. ročníku

                

    Anglický jazyk – v prvém a druhém ročníku je zavedena jedna vyučovací hodina v každém ročníku, na kterou jsou využity 2 disponibilní hodiny.

   Od 3. ročníku se vyučuje povinně.

   

    Matematika – je členěna na aritmetiku a geometrii. Předmět je posílen celkem o 4 disponibilní hodiny a to po 1 hodině ve 2. - 5. ročníku.

   

     Informační a komunikační technologie – jako samostatný předmět se vyučuje od 5. ročníku. V 1.- 4. ročníku se však žáci seznamují se základy práce na PC v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů ( Čj, Aj., Ma, Prv, Př, Vl).

   

     Oblast Člověk a jeho svět – je vyučován v předmětech Prvouka, Přírodověda a Vlastivěda. Ve 3. ročníku je předmět prvouka posílen o 1 disponibilní hodinu.

   

     Výtvarná výchova – výuka probíhá ve všech ročnících, v 1. a 2. ročníku 1 hodina týdně, ve 3. - 5. ročníku 2 hodiny týdně, přičemž ve 3. ročníku je posílena o jednu disponibilní hodinu týdně.  

    

      Pracovní činnosti – výuka probíhá ve všech ročnících s časovou dotací 1 hodina týdně. Lze využívat spojování do bloků s výtvarnou výchovou.

   

      Tělesná výchova- výuka probíhá ve všech ročnících s časovou dotací 2 hodiny týdně.

   

   

 • U vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami bude učební plán uzpůsoben k zajištění podpůrných opatření podle doporučení školského poradenského zařízení, pokud zákonný zástupce žáka bude souhlasit s jejich poskytováním. K zajištění výuky předmětu Speciální pedagogická péče, jako jednoho z podpůrných opatření, bude využita přednostně disponibilní časová dotace.

   

   

  Celé znění školního vzdělávacího programu je možné si zapůjčit k prostudování v ředitelně školy.